Forløb i Regnbuen i Vig

 

 

 

 

 

 

Til Pauline Brunn.                                                                                              Vig d. 27.9.16

Vi har i Børnehuset Regnbuen haft den store glæde at have et Sunshine forløb med Pauline med vores 2 børnehavegruppe, samt en vuggestue gruppe med de ældste børn.

Vi valgte at tage kontakt til Pauline, da vi i 2015 blev idræt certificeret og har fået kendskab til den neuro affektive udvikling og vigtigheden heraf.

Den bedste anbefaling vi kan give Pauline er via vores aktionslæringsskema som er med i vores kvalitetsrapport.

 

Med venlig hilsen

Helle Eva Saxtorph

Dagtilbudsleder

Børnehuset Regnbuen.

 

Beskrivelse af Aktionslæringsforløb i Børnehuset Regnbuen,

Emne/titel Fokus på nærvær.

Periode Maj og juni 2016.

Deltagere: En vuggestuegruppe på 4 børn, to børnehavegrupper samt personalet på stuerne.

Punkt 1: Undren - Hvad ville vi undersøge?

Vi har igennem et stykke tid undret os over at nogle af børnene har svært ved at deltage i en gruppe, Fx på stuen. Eller at de ofte kommer i konflikter. Nogen gange virker det som om at børnene søger konflikterne både i det tidsrum der er voksenstyrede aktiviteter, men især i det tidsrum der er ”fri leg”. Vi arbejder ofte i mindre grupper om formiddagen og har i gennem et længere stykke tid, haft fokus på socialisering og børnenes personlige udvikling. Men det virker som om de redskaber vi arbejder med/ anvender i de struktureret forløb, ikke tages med i det uformelle rum/ den ”frie leg”.

Derfor vil vi gerne undersøge om de pædagogiske medarbejdere er så nærværende som vi tror? Eller hvad/ hvordan medarbejderne skal arbejde med, for bedre at understøtte børnenes sociale udvikling.

Punkt 2: Metode - Hvordan ville vi undersøge det, vi undrede os over, og hvad ville vi afprøve?

Vi arbejder med pædagogisk idræts som metode. Og det er det vigtigt for os, at vi selv deltager i de pædagogiske idrætsaktiviteter sammen børnene, da vi tror på, at vi som mennesker lærer gennem fysisk udfoldelse /kroppen og ved at deltage aktivt.

Vi har igennem vores idrætscertificering fået kendskab til den neuroaffektive udviklingspsykologi og dermed en særlig pædagogisk tilgang til at arbejde med børn. Eva (pædagog i vuggestuen) har taget den etårige uddannelse hos Susan Hart og har talt om Theraplay principper som metode til at arbejde med børnene.

Vi have flere drøftelse omkring hvordan vi skulle arbejde med og få mere kendskab til Theraplay. Vi kunne sende nogle medarbejder på kursus. Men vores erfaring igennem vores idræts certificering har været at det er vigtigt at så mange medarbejder deltager som muligt for at der bliver arbejdet med den viden de får efterfølgende.

Vi vælger derfor at købet et forløb hos Sunshine cirkel som er baseret på Theraplay principper.

Forløbene er lege, hvor der sættes fokus på de 4 principper fra Theraplay, som er: Omsorg – Struktur – Engagement – Udfordring

Det er en række strukturerede lege, hvor børn og voksne i projektet deltager sammen. Underviseren har det fulde ansvar for planlægning og struktur i sessionerne, fra gang til gang.

Målet er:

  • At give børnene deres ”high-light” øjeblik – fokus på det enkelte barn, mens barnet er i gruppen. Legene kan fx omhandle at tælle skønhedspletter, lave folieaftryk af hænder eller kigge på hinandens fødder, kigge på hinandens håndlinjer. At skabe kontakt og ”møde øjeblikket”, så det enkelte barn bliver og oplever sig ”set”.
  • At give børnene en oplevelse af ”ordentlig og okay” berøring, øjenkontakt og omsorg for hinanden via leg. Det kan være, at ”sende” et ansigt rundt, sige noget pænt til sin sidemand, sætte et lille klistermærke på et specielt smukt sted. Som kan være øjne, smil osv. At se og aflæse sin kammerat på en ny måde og give sine kammerater opmærksomhed på en ny måde. At se og opleve vi er forskellige og ens.
  • At være i sjov og engageret leg. Hvor børnene og voksnes engagement er lige vigtige. At mærke, at vi er forskellige i vores engagement og temperament og at der er plads til det.
  • At de voksne skal deltage engagerende og deltagende, og de er villige til at prøve at ”suspendere” hverdagens regler og se hvert barn i et nyt perspektiv. Eks. At vi har tager os lige så meget af det barn, der ”udfordrer” dem fagligt, som af det barn ”det går ud over” – da begge børn sender et signal om og har behov for anerkendelse, trøst og positiv opmærksomhed. Ligeledes er ordet NEJ ikke tilladt – men der er naturligvis samme mildhed og guidning fra de voksne.
  • At blive udfordret i nærmeste udviklings zone.

Forløbet var over 8 gange og hver session varede mellem 30 – 50 minutter.

Vi startede med at holde et møde med underviseren, så projektet kunne tilpasses vores institution. Dernæst aftalte vi at holde et afsluttende møde efter de 8 gange.

Vi har fået fototilladelse af forældrene til at videofilme en session fra hver gruppe.

Punkt 3: Undersøgelse – hvad skete der, og hvad så vi?

Inden forløbet startede informeret vi børnene om forløbet, at der ville komme en dame og lege med os og måske lære os noget nye lege.

Børnene var meget engageret i sessionerne og vi oplevede at de børn som kan have svært ved at holde fokus i længere tid, kunne holde fokus i hele sessionen. De voksne som deltog på lige fod med børnene oplevede en anden nærhed sammen med børnene.

Efter et par sessioner var der et par gange, hvor nogen af børnene var knap så fokuseret. Men deres fokus kom hurtig tilbage.

Både børn og personale så frem til onsdag, hvor sessionerne var.

Vi oplevede at flere forældre kom tilbage og fortalte, at de hjemme skulle prøve legene og at de oplevede deres barn meget engageret omkring deres rolle omkring at skulle vise hvad legen gik ud på.

Punkt 4: Faglige refleksioner – hvordan analyserede vi materialet?

Efter hver session var personalet på skift inde hos underviseren og gennemgik og reflekterede over dagens session. Det kunne både være børnenes ageren eller den voksnes. Det var vigtigt at analysere / reflektere over sessionen lige efter den var afsluttet, så erfaringerne / oplevelserne var her og nu. Her blev også drøftet evt. ændringer i programmet til næste session på baggrund af de fælles refleksioner.

Vi havde lavet et pædagogisk læringsskema til at dokumentere forløbet inden vi startede. Derfor var den skriftlige del først aktuelt efter den afsluttende opsamling.

Punkt 5: Syntese – hvad fandt vi ud af?

Vi fandt ud af, hvor vigtigt personalets nærvær er, og at børnenes omsorg for hinanden spiller en vigtig rolle for deres trivsel i gruppen. Vi kan se, at de håndtegn børnene lærte i forløbet, har de fleste børn taget med ud i deres ”frie leg”. Børnene kender og respekterer de spilleregler de lærte, hvilket gør det trygt for alle børn at være med i legene.

Vi fandt ud af, at det, for at kunne arbejde målrette med børns socialisering, kræver at der er voksne der har tid til at være sammen med børnene og guide dem.

Vi har i først omgang delt vores viden med bestyrelsen, som har set korte klip fra video optagelserne.

Personalet fik følgende tilbagemelding fra underviseren:

”Institutionen har deltaget i et 8 ugers projekt med Sunshine Circles, bygget på Theraplay principper og neuroaffektiv tilgang til børn.

Vi startede med et oplæg i personalegruppen, hvor vi gennemgik, hvad og hvordan det skulle forløbe. Der var allerede her klart at personalet var engageret og nysgerrige. 

Herefter startede forløbet i børnegruppen, en vuggestue, to børnehavegrupper. Det var en fornøjelse at starte, alle børn var blevet rigtigt godt forberedt, alle børn var nysgerrige og meget deltagende – ligesom deres voksne fra børnehaven. Der var fra starten en dejlig stemning mellem børn og voksne. Børn og børn imellem og voksne imellem. Alle var med, alle var ”PÅ”.

Der har været en imponerende udvikling i grupperne, og mange af de enkelte børn har flyttet sig væsentlig, både i arousel regulering, berøring og øjenkontakt. Dette fordi der også mellem sessionerne har været fokus på håndtegn, sang osv.

Den tilgang der er til børn med forskellige behov, den måde de bliver mødt på, er så givende en oplevelse, Måske lægger I ikke selv mærke til det, måske gør I det bare – men når man kommer udefra, er det en hel fantastisk oplevelse, jeg ville godt nok gerne være barn i jeres institution. 

Pauline

Punkt 6: Nye handlinger – hvad skal vi undersøge og afprøve videre frem?

Vi er gennem Sunshine circles forløbet blevet bekræftet i, hvor vigtig det er for børnenes udvikling at der er nok nærværende voksne. Det skal forstås således, at der, for at give børnene de bedste betingelse for at udvikle sig socialt, skal være nok personale i institutionen. [NJ1] 

Vi har været meget bevidste om at det er de samme børn og personale der deltager er de forløb. Så vi har ikke udskiftet hverken børn eller personale undervejs. Vi har prioriteret at der er to personaler i hvert gruppe. Så hvis den ene personaler er fraværende har den anden kunne tager over. Uden at vi skulle aflyse. Da vi har valgt at det har 1 prioritet, vil der være mindre personale til de øvrige børn i den tid forløbene er.

Når vi har valgt denne prioritering er det for at give personalet ro til aktiviteten og vide at de ikke bliver forstyrret eller skal lave andre opgave en den der er planlagt. På den måde vurdere vi at børnene i gruppen får et stabilt forløb uden forstyrrelse eller fraværende personale, som har tankerne et andet sted.

Vi har igennem forløbet fået endnu flere redskaber til at arbejde med og vil derfor selv fortsætte med at lave forløb med udgangspunkt i Sunshine circles. [NJ2] De redskaber vil vi bruge og fortsætte med at lave forløb for mindre børnegruppe end dem vi hidtil har haft. Fx grupper med 5 børn og 2 personaler. Vores fokus vi fortsat være nærvær og socialisering af børnene. Personalet vil bruge det materiel de har brugt i forløbet med underviseren indtil de bliver så kendte, at de kan videre udvikle materialet.